חידון אליפות המסעדות 
תקנון מבצע "חידון קרב סכינים אליפות המסעדות" 

תקנון מבצע "חידון קרב סכינים אליפות המסעדות"

 
חידון אליפות המסעדות |
 
מערכת קרב סכינים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון מבצע "חידון קרב סכינים אליפות המסעדות"

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בכל אחד מן השבועות בתקופה שמיום 14.04.2009 ועד 7 ימים לאחר שידור הפרק האחרון של התכנית "קרב סכינים אליפות המסעדות" (להלן: "תקופת המבצע") , חידון שבועי, שבמסגרתו יוצגו 4 (ארבע) שאלות טריוויה בנושא שבו עסקה התכנית "קרב סכינים אליפות המסעדות" (להלן: "התכנית"), אשר שודרה בטלוויזיה באותו השבוע (להלן: "החידון השבועי"), בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, והכל כמפורט להלן בתקנון זה.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות במבצע

א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, למעט עובדי החברה ובני משפחותיהם.

ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם בנענע 10 (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות במבצע.

ג. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף להשיב על שאלות החידון השבועי, ולשלוח את תשובותיו לחידון השבועי, בכדי להשתתף בחידון השבועי הרלוונטי לאותו שבוע שבו נשלחו התשובות. ניתן להשיב על כל חידון שבועי כל עוד הוא מתפרסם בנענע 10.

ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

ה. האחריות לשליחתן התקינה של התשובות לחידון השבועי לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות לחידון השבועי שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תשובות תקינות ומלאות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. תשובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות במבצע.

ו. מובהר כי החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה המוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

ז. יום לפני שידור פרק חדש של התוכנית בטלויזיה, במהלך תקופת המבצע, תפרסם החברה בנענע 10 חידון שבועי חדש בנושא התכנית החדשה המשודרת בטלוויזיה באותו שבוע. כל גולש אשר ימלא כנדרש את טופס ההשתתפות ויצרף את התשובות לחידון השבועי כנדרש בתקנון זה, יוכל להשתתף בחידון השבועי, כל עוד הוא מתפרסם בנענע 10.

ח. החברה תסיר כל חידון שבועי מנענע 10 לאחר 7 ימים מיום פרסומו.


3. בחירת הזוכים

א. עם הסרת כל חידון שבועי מנענע 10, החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים באותו חידון שבועי, והמשתתף מספר 20 (עשרים) מתוך הגולשים הראשונים שענו נכונה על כל 4 השאלות שבאותו חידון שבועי, ומלא אחר יתר הוראות תקנון זה יהא הזוכה באותו חידון שבועי (להלן: "הזוכה"). במידה ולא יהיו 20 משתתפים אשר ענו נכונה על כל 4 השאלות שבאותו חידון שבועי – יהא הזוכה באותו חידון שבועי, המשתתף הראשון אשר השיב נכונה על כל 4 השאלות שבאותו חידון שבועי, והוא יוכרז כזוכה באותו חידון שבועי. במידה ולא יהיה אף משתתף אשר השיב נכונה על כל 4 השאלות שבאותו חידון שבועי – יהא הזוכה באותו חידון שבועי המשתתף הראשון אשר השיב נכונה על המספר הגדול ביותר של שאלות באותו חידון שבועי. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה המשתתפים במבצע.

ב. לאחר הסרת כל חידון שבועי בתקופת המבצע, עד השעה 18:00, תכריז החברה בנענע 10 על הזוכה באותו חידון שבועי. חברת מדיו האחראית על הפרסים במבצע זה, תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה. מובהר כי החברה ו/או חברת מדיו לא תהיה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף.

ג. תוצאות החידונים השבועיים, כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

4. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. הפרס לכל אחד מן הזוכים בחידונים השבועיים יהא סדנת בישול לבחירה ממגוון סדנאות הבישול והאפייה המתקיימות באקדמיה לבישול "קנווד לגעת באוכל" – למימוש בתוך (שישה) חודשים, באמצעות שובר שיישלח לזוכים, ובהתאם לתנאי המימוש שיפורטו על גביו. החברה וחברת מדיו רשאים לשנות את הפרס בהתאם לישקולים שלהן ללא צורך בהודעה מראש על כך.

ב. חברת מדיו האחראית על הפרסים במבצע זה, תשלח תוך 120 יום ממועד מסירת ההודעה על הזכיה אל כל אחד מן הזוכים את הפרס, באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת מדיו לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה הבלעדית של חברת מדיו, וכי החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין הקשור בכך.

ד. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

ה. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.

ו. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

5. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.

ב. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים להצטלם לצורך פעולות פרסום ושיווק מטעמה. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה.

6. אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

7. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

ט. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יא. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

יב. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יג. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by