תקנון מבצע כרטיס VIP לקרב סכינים 

תקנון מבצע כרטיס VIP לקרב סכינים

 
 
מערכת נענע 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון מבצע קרב סכינים- כרטיס VIP

כללי
1. הגדרות:
"בן משפחה" - בן זוג, הורה, אח ו/או ילד
"האתר" - אתר האינטרנט המופעל על ידי נענע10 שכתובתו www.nana10.co.il

"החברה האחראית" - נענע 10
"החידון" - חידון בן 7 שאלות בנושא התוכנית.
"הפרס" - כניסה לצילומים של קרב סכינים פרק חגיגי+ פגישה קצרה עם השפים עם סטפן ואלפרדו.

"התוכנית" - תוכנית הטלוויזיה "קרב סכינים" המשודרת בערוץ 10.
"משתתף" - אדם אשר מלא כנדרש את טופס ההשתתפות.
"נענע10" - נענע 10 בע"מ

"תקופת המבצע" - החל מיום 8.4.08 ועד ליום 16.4.08(כולל)

2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
4. כותרות הסעיפים בתקנון זה ניתנו לשם הנוחיות וההתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה בפרשנות תקנון זה.

השתתפות בחידון
5. בחידון רשאי להשתתף כל אדם, למעט עובדי נענע 10 ובני משפחותיהם.
6. אדם שיהיה מעוניין להשתתף בחידון ימלא את טופס ההשתתפות בחידון אשר יפורסם במהלך תקופת המבצע באתר בעמוד הזה. ("טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על המשתתף למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט נענע10 מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בחידון.
7. לאחר מילוי טופס ההשתתפות כנדרש, יוצגו לכל משתתף שאלות שקשרות במידע מהתוכנית או מידע מהאתר, כאשר לכל שאלה יהיו ארבע תשובות אלטרנטיביות, שרק אחת מהן היא התשובה הנכונה. על המשתתף לענות על כל שאלה שתוצג לו.
8. תמחק נענע10 את החידון בתוך 8 ימים מיום פרסומו באתר.
9. מובהר כי משלוח טופס ההשתתפות על ידי המשתתף לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
10. על ידי השתתפותו במבצע הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת נענע10, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
11. נענע10 לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה נענע10 אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. נענע10 אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בחידון.

זכייה בחידון
12. במשך תקופת המבצע, תקבע נענע10 מייד לאחר סגירת כל אחד מהחידונים מהאתר מיהו המשתתף מספר 150גולש מספר 888 וגולש מספר 1001 מבין כלל המשתתפים שענו נכון כל כל השאלות, ותכריז עליו כזוכה בחידון, ובלבד שמלא אחרי כל הוראות תקנון זה.
13. במידה ולא ניתן לאתר את הזוכה בחידון עד ה – 4 ימים, או במקרה שהזוכה הפוטנציאלי כאמור, יימצא כלא זכאי, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של נענע10, ייעשה כל הליך הבדיקה והאימות לגבי הזוכה הפוטנציאלי הבא בתור, דהיינו, המשתתף מספר העוקב אחריו מבין המשתתפים הראשונים שענו נכונה על השאלה ומלא אחר יתר הוראות תקנון זה.
14. במידה ולא יהיו 1001 משתתפים שיענו נכונה על חידון הטריויה, יזכה בפרס המשתתף האחרון מבין המשתתפים שענו נכונה על כל השאלות ומלא אחר יתר הוראות תקנון זה.
15. המשתתף ו/או כל גולש המעונין להשתתף בחידון מצהיר ומסכים בזאת כי בחירת הזוכה על ידי נענע10 הינה סופית, חלוטה, ובלתי ניתנת לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
16. נענע10 תודיע לזוכה על דבר זכייתו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית על דבר זכייתו בתוך 3 ימי עסקים ממועד תום תקופת המבצע, וזאת בהתאם לפרטים שסופקו על ידו בטופס ההשתתפות.
17. לצורך קבלת הפרס על הזוכה לבוא ביום שיוזמן לצילומי התוכנית בשעה שאותה תקבע המערכת. מובהר כי ללא העברת פרטי הזוכים המלאים כאמור, לא תתאפשר קבלת הפרסים.
18. בכפוף להעברת פרטי הזוכים המלאים כאמור לעיל, תשלח נענע10 אל הזוכה את השובר למימוש הפרס באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר, ובכך תצא נענע10 ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי נענע10 לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס לזוכה עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בנענע10. רישומי נענע10 יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהשוברים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
הפרסים
19. הפרס יהיה כניסה למאחורי הקלעים של קרב סכינים ("הפרס").
20. הפרס יוענק הפרס מטעם ההקפה "קרב סכינים" ("החברה האחראית").
21. לזוכה לא תהיינה כל טענות בעניין זה אם לא יממש את ההטבה במועד האמור.
22. השובר הניתן במסגרת תקנון זה הינו אישי ואינו ניתן להמחאה ו/או להעברה ללא אישור מראש ובכתב מאת נענע10. .
23 אם הזוכה בפרס הינו מתחת לגיל 18, יותנה מימוש זכייתו בכך שיספק לחברה האחראית מכתב מהוריו כי הם מאשרים את קבלת הפרס על ידו. נענע10 והחברה האחראית לא יהיו מחויבות למסור לזוכה את הפרס כל עוד לא ספק הזוכה אישור כאמור מהוריו.
24 לא ניתן להמיר ו/או להחזיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם.
25 נענע10 רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל כל אחד מהמבצעים בכל עת והמשתתפים בהם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
26 נענע10 אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק של המוצר ו/או נותן השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלם.
אחריות ושיפוי
27 נענע10 לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכים במבצע, לרכושם ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נענע10, בקשר לכך.
28 עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי נענע10, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
29 המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את נענע10 מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לנענע10 כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

סודיות והגנת הפרטיות
30 נענע10 תהא רשאית להשתמש בשם הזוכה, קולו ותמונותו בכל פרסום הקשור לזכייתו בפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נענע10 ובהתאם להוראות הדין, ובתנאי שלא יהא בכך כדי לפגום ו/או להפחית ו/או לפגוע בשמו הטוב ו/או בכבודו של הזוכה.

שונות
31 נענע10 רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר.
32 נענע10 שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
33 נענע10 שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתתפים ממועד פרסומו באתר.
34 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החידון בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בחידון, והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
35 אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
36. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ונענע10 בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
37 סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by